AS IUTECREDIT EUROPE

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtib alates: 08.07.2021

Meie, AS IuteCredit Europe, registrikood 11551447, asukoht ja registreeritud aadress: Maakri tn 19/1, Tallinn, 10145, Eesti; e-post: [email protected] ja kontserni ettevõtted (“IuteCredit” või “Äriühing” või “Vastutav töötleja” või “meie” või “meid”), kogume ja töötleme üksikisikute, lepingupoolte või muude turul olevate kontaktide, kellele me teenused osutame, (“Teie”) isikuandmeid. Oleme teadlikud vastutusest, et peame hoolitsema Teie isikuandmete eest ja neid kaitsma, järgima kehtivaid õigusakte eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse valdkonnas.

Selle privaatsuspoliitikaga (“Poliitika” või “Privaatsuspoliitika”) soovime tutvustada teile viisi, kuidas me Teie isikuandmeid kogume ja kasutame. Poliitika kirjeldab, milliseid meetodeid kasutatakse ja millistel eesmärkidel Äriühing või meie teenusepakkujad töötlevad Teilt ja Teie kohta kogutud teavet, pakkudes meie teenuseid ja sõlmides lepinguid või kui külastate või kasutate meie teenuseid meie veebisaidi kaudu ja / või klienditeeninduse või mis tahes muude kanalite kaudu, mille võime teha kättesaadavaks, sealhulgas Äriühingu teenuste pakkumine kolmandate isikute kaudu (edaspidi ühiselt nimetatud „Saadaolevad kanalid“). Samuti selgitame, millised on andmesubjektide õigused ning meie kohustused ja vastutus.

Oluline!
Lugege see Poliitika hoolikalt läbi. See annab olulist teavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid töötleme, ja selgitab Teie seaduslikke õigusi. Selle Poliitika eesmärk ei ole muuta meiega sõlmitud lepingu tingimusi ega õigusi, mis Teil kehtivate andmekaitseseaduste alusel on.

Me ei osuta teenuseid alla 18-aastastele.
Kui olete alla 18-aastane, palun ärge esitage meile oma isikuandmeid.
Palume Teie abi Teie isikuandmete ajakohasena hoidmisel – teavitage meid kõikidest Teie isikuandmete muudatustest.

Esitades oma isikuandmeid või kasutades saadaolevaid kanaleid, usaldate meid ja nõustute vabatahtlikult käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega.

Kui edastate teavet teise isiku kohta tema nimel, peate enne teabe edastamist tagama, et sellele isikule on edastatud käesolev Privaatsuspoliitika ja rakendatavate seaduste nõuded on täidetud.

1. ANDMEKAITSEAMETNIK

Ühised vastutavad andmetöötlejad on AS IuteCredit Europe ja IuteCredit Finance S.à.r.l. (edaspidi ühiselt nimetatud „Andmete vastutav töötleja“).

Kontaktisik (meie andmekaitseametnik) kommentaaride, küsimuste ja murede puhul:

Sander Zoova
e-mail: [email protected]

2. KASUTATUD MÕISTED JA MÄÄRATLUSED

Määruses on kokku toodud 26 määratlust ja neid kõiki ei ole siinkohal asjakohane uuesti välja tuua. Selle Poliitika kõige olulisemad määratlused on siiski järgmised:

Kontsern” – AS IuteCredit Europe ja tema sidusettevõtted, sealhulgas IuteCredit Finance S.à.r.l.

Vastutav töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Isikuandmed” – mis tahes Teid puudutav teave, sealhulgas teave, mis on saadud avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest ning seaduslikult kolmandatelt isikutelt saadud teave, mille kaudu Teid saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifikaatori abil, nagu näiteks nimed, isikukoodi number, asukohaandmed, telefon, e-post või üks või mitu Teie identiteedile iseloomulikku tunnust.

Isikuandmete töötlemine” – mis tahes toiming või toimingute kogum, mida Teie isikuandmetega saab teha automaatselt või muul viisil, näiteks andmete kogumine, salvestamine, korraldamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, välja võtmine, konsulteerimine, kasutamine, avalikustamine või edastamine, levitamine, ajakohastamine või kombineerimine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine.

Isikuandmete pseudonüümseks muutmine” või „Isikuandmete anonüümseks muutmine” – pseudonüümseks ja anonüümseks muutmine on toimingud, mis on alternatiiviks Teie isikuandmete kustutamisele või hävitamisele. Need toimingud eemaldavad kõik elemendid, mis Teid otseselt või kaudselt tuvastavad. Pseudonüümseks muudetud või anonüümseks muudetud andmed ei ole isikuandmed.

Määrus“ – isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1 Töötleme Teie isikuandmeid vastavalt kehtivale seadusele, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusele, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele, käesolevale Poliitikale ning Teiega sõlmitud lepingute tingimustele.

3.2 Töötleme Teie isikuandmeid usaldusväärsel ja konfidentsiaalsel viisil. Austame iga inimese õigust tema isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et meie kogutud isikuandmed oleksid hästi kaitstud. Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame riskide maandamiseks asjakohaseid leevendusstrateegiaid.

3.3 Andmekaitse on meie teenuste lahutamatu osa ja seda kontrollib meie andmekaitseametnik. Tagame, et meie töötajad teavad ja täidavad andmekaitse nõudeid. Ootame, et meie töötajad järgiksid meie privaatsusnõudeid, juhendame ja koolitame neid selles osas.

3.4 Töötleme Teie isikuandmeid seaduslikult ja sihipäraselt. Seame selged eesmärgid isikuandmete töötlemiseks ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. Me ei kogu ega töötle andmeid, mida me ei vaja. Meil on õigus kustutada / hägustada või kasutada muid viise, kuidas need meile esitatud andmed / dokumendid, mis pole meie teenuste osutamiseks vajalikud, loetamatuks muuta.

3.5 Töötleme Teie isikuandmeid läbipaistval ja õiglasel viisil. Tagame Teie isikuandmete töötlemisel asjakohase turvalise, ausa ja seadusliku viisi, et vältida Teie isikuandmete loata avaldamist või sobimatut kasutamist.

3.6 Me säilitame Teie isikuandmeid ainult seni, kuni andmete säilitamine on seadusega või lepinguga nõutav või vajalik meie teenuste pakkumiseks ja / või meie õigustatud huvi täitmiseks. Säilitamisaja lõppedes kustutame Teie isikuandmed jäädavalt või muudame need anonüümseks.

3.7 Anname endast parima, et Teie isikuandmed, mida töötleme, oleksid täpsed ja piirduksid vajalikuga.

4. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME

Võime Teie isikuandmeid koguda ja töödelda järgmistel juhtudel:

 • Kui võtate meiega ühendust mis tahes saadaolevate kanalite kaudu, et küsida teavet meie toodete ja teenuste kohta;
 • Kui edastate enda või oma kontaktisikute või esindajate andmeid mis tahes meie saadaolevate kanalite kaudu;
 • Kui teatud andmete jaoks on seadusega nõutav kirjalik nõusolek, siis märgistate vastava(d) kastikese(d), millisel juhul loetakse nõusolek kirjaliku nõusolekuga samaväärseks;
 • Avalikes registrites, näiteks nasdaqcsd.com tehtavate päringute kaudu;
 • Kui Teie andmed on kättesaadavad vastutava töötleja poolt teenuste osutamise ajal ja selle osutamist käsitleva lepingu ajal;
 • Kui vastate meie otseturunduskampaaniatele, näiteks täites küsimustiku või esitades andmeid elektrooniliselt;
 • Kui teised juriidilised isikud, sealhulgas partnerid, edastavad vastava loa olemasolul meile Teie isikuandmeid.
5. MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUME

5.1 Töötleme isikuandmeid, mis puudutavad Teie isikut ja muid vajalikke andmeid Teiega lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks, Teie taotluste, petitsioonide, avalduste, kaebuste täitmiseks, samuti meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; see töötlemine on nende eesmärkide saavutamiseks kohustuslik. Ilma nende andmeteta ei saaks me asjakohaseid teenuseid osutada. Kui Te ei esita meile identifitseerimisandmeid, ei saa me Teiega sõlmida ühtegi vastavat lepingut.

5.2 Samuti töötleme isikuandmeid turunduse, ohutuse ja / või analüüsi eesmärgil, et pakkuda Teile nüüd ja tulevikus esmaklassilisi tooteid ja teenuseid.

5.3 Teilt või Teie esindajalt või kontaktisikult võidakse koguda järgmisi isikuandmete kategooriaid sõltuvalt sellest, kas olete meie potentsiaalne l või olemasolev lepingupool ja milliseid meie teenuseid kasutate:

Isiklik informatsioon Teie nimi, sugu, isikukood, sünniaeg, teovõime, rahvus ja kodakondsus, samuti Teie ajaloolised andmed, mis võivad olla varasemate suhtluste ajal säilitamisperioodide jooksul meie juures salvestatud. Teie näidatud kontaktisiku nimi, kes pole käendaja, sealhulgas kontaktisiku kohta meie ülevaatuse käigus saadud andmed, kui sellised andmed on kogutud seotud isikute andmebaasi. Teie volikirjas nimetatud esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber ja muud andmed juhul, kui volitate kolmandat isikut esindama ennast Äriühinguga suhtlemisel.
Dokumendi üksikasjad Teie või Teie esindajate dokumendi liik, väljaandnud riik, number, kehtivuse lõppkuupäev, dokumendi vöötkoodides sisalduv teave (võib olenevalt dokumendist erineda) ja turvaelemendid.
Näotuvastuse andmed Fotod, videod ja helisalvestised, Teist või Teie esindajast tehtud fotod ja Teie või Teie esindajate dokumendid ning kontrolliprotsessi video- ja helisalvestus.
Kontaktandmed Teie või Teie esindajate aadress, e-posti aadress, telefoni- (kontakt-) numbrid. Teie kontaktisikute kontaktnumber.
Tehnilised andmed Teie või Teie esindajate seadme allkirjaandmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave kuupäeva, kellaaja ja Teie või Teie esindajate tegevuse kohta meie saadaolevates kanalites, Teie või Teie esindajate IP-aadress, küpsised, mille Teie või Teie esindaja olete aktsepteerinud, ja domeeninimi, Teie või Teie esindajate tarkvara ja riistvara atribuudid, samuti Teie või Teie esindajate üldine geograafiline asukoht (nt linn, riik).
Avalikult kättesaadavad andmed Nt. teave selle kohta, kas Teie või Teie esindaja on riikliku taustaga isik, ning teave avalike sanktsioonide nimekirjades ja jälgimisnimekirjades tehtud kontrollide kohta.
Majandusliku identiteedi andmed Äriühingu poolt loodud Teie ainulaadne viitenumber või muu lepingu sõlmimisel tekkinud unikaalse(-sete) lepingu(te) number; andmed, mis on kogutud pideva seire käigus vastavalt lepingupoole tundmise ja partneri tundmise nõuetele, pangakonto number või muu panga- ja makseteave, mis on seotud Äriühingu suhtes tehtud tehingutega.
Sideandmed Andmed, mis on seotud Teie külastustega meie veebisaidil ja suhtlemisega mis tahes muu meie saadaoleva kanali kaudu, visuaalsed ja / või helisalvestised, mis on kogutud, kui külastate meie kontorit ja muid kohti, kus me teenuseid võime pakume, ja kui Te suhtlete meiega telefoni teel, samuti kõik muud andmed, mis on kogutud e-posti, sõnumite, sotsiaalmeedia ja muude suhtlusviiside kaudu.
6. MIKS JA MILLE ALUSEL TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

6.1  Teie või Teie esindajate andmete töötlemise peamised eesmärgid on lepingulise suhete loomine, seaduses sätestatud hoolsuskohustuse / taustakontrolli kohustuse täitmine, Teile parema teeninduse pakkumine, Teile pakkumiste tegemine, teenuste kasutatavuse analüüs ja uute teenuste väljatöötamine.

6.2 Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja järgmistel alustel:

Töötlemise eesmärgid Töötlemise õiguslikud alused
Otsustame, kas ja millistel tingimustel sõlmida konkreetseid lepinguid ja millistel tingimustel oma teenuseid osutada. Lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine või juriidilise kohustuse täitmine.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid b, c ja f

Tuvastame Teid ja / või Teie esindaja lepingulise suhte loomisel ja / või lepingulise suhte ajal, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning põhimõtet „tunne oma klienti“, sh. et, tuvastada Teie tegelikud kasusaajad, kas Teie olete või Teie tegelik(ud) kasusaaja(d) on riikliku taustaga isik(ud), kas Teie või Teie tegeliku(e) kasusaaja(te) suhtes kohaldatakse rahalisi sanktsioone. Lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine, juriidilise kohustuse täitmine või meie õigustatud huvi riskijuhtimise vastu.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja c

Me täidame Teiega sõlmitud lepingut või tagame vastava lepingu täitmist ning realiseerime ja kaitseme oma õigusi või loobume neist. Lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine, juriidilise kohustuse täitmine või meie õigustatud huvi õiguslike nõuete täitmisel.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja c

Hoiame ära rahapesu ja terrorismi rahastamise ning täidame kehtivast rahvusvahelisest ja siseriiklikust õigusest tulenevaid kohustusi. See hõlmab Teie tehingute ja käitumise jälgimist. Juriidiliste kohustuste täitmine.

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt c

Vähendame või ennetame riske ja kahjustusi nii Teile kui meile ning kaitseme Teie ja meie huve, uurime meie teenuste kvaliteeti ja kogume tõendeid äritehingute või muu ärisuhtluse kohta. See võib hõlmata videovalvet muudel eesmärkidel kui Teie identiteedi kontrollimine, samuti telefonikõnede, vestluste ja võrgus toimuvate vestlusseansside helisalvestiste kasutamist muul eesmärgil kui teenuste pakkumine.

– Võime vajada Teie nõusolekut

Teie nõusolek, lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine, juriidilise kohustuse täitmine või meie õigustatud huvi meie teenuste ja toodete väärkasutuse või ebaseadusliku kasutamise või teenuse häirete ärahoidmiseks, piiramiseks ja uurimiseks, et tagada teenuste kvaliteet.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja f

Lubame juurdepääsu oma veebisaidile ja selle kasutamist. Lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine või meie õigustatud huvi meie veebisaidile loata juurdepääsu vältimiseks.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja c

Arendame oma süsteeme. Meie õigustatud huvi süsteemide toimimise ja täiustamise vastu.

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt f

Teostame statistilisi uuringuid ja analüüse kliendigruppide, toodete ja teenuste turuosa kohta, teostame aruandlust ja riskijuhtimist jne. Meie õigustatud huvi parandada meie teenuseid, parandada Teile pakutavat kasutuskogemust, arendada uusi teenuseid, juhtida riske või täita juriidilisi kohustusi.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid c ja f

Arendame oma olemasolevaid teenuseid ja uusi teenuseid. Meie õigustatud huvi täiustada oma teenuseid, parandada kasutuskogemust ja töötada välja uusi teenuseid.

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt f

Kontrollime ja vajaduse korral täiendame või ajakohastame Teie isikuandmeid, haldame lepingulisi suhteid, hoiame andmeid ajakohastena ja korrektsetena, kontrollides ja värskendades andmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu, samuti palume Teilt andmete värskendamist. Lepingu täitmine, lepingueelsete meetmete rakendamine või juriidilise kohustuse täitmine.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja c

Saadame Teile reklaame ja pakkumisi, sh. personaalseid pakkumisi, meie partnerite toodete ja teenuste kohta.

– Võime vajada Teie nõusolekut.

Teie nõusolek või meie õigustatud huvi lisateenuste osutamiseks.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja f

Korraldame tarbijamänge ja kampaaniaid.

– Võime vajada Teie nõusolekut.

Teie nõusolek või meie õigustatud huvi lisateenuste osutamiseks.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja f

Soovime Teie ootustest paremini aru saada (nt veebisaidi külastuste analüüs, kliendiuuringud jne). Meie ärieesmärkide jaoks, nagu andmete analüüs, sertifikaadid, uute mudelite väljatöötamine, veebisaidi sirvimise suundumuste tuvastamine, kohandatud keskkonna arendamine veebisaidil, tutvustades tooteid ja pakkumisi, mis on kohandatud Teie isiklikele vajadustele või mõõdavad meie reklaamikampaaniate tõhusust.

– Võime vajada Teie nõusolekut.

Teie nõusolek või meie õigustatud huvi meie teenuste täiustamiseks, teile pakutava kasutuskogemuse parandamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks.

Määruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja f

7. VÄLJADE EELTÄITMINE

7.2 Teenuse mugavamaks muutmiseks võime kasutada meie digitaalsetes saadaolevates kanalites ja muudes süsteemides Teie kontaktandmete väljade eeltäitmist. Väljad on eeltäidetud tingimusel, et Teie isikuandmed on sisestatud meie digitaalkanalite ja muude süsteemide rakenduste väljadele ning Te olete meie lepinguline osapool. Kontaktandmete väljad täidame eelnevalt andmetega, mille esitasite meile, kui sõlmisite meiega viimase lepingu. Peate alati kontrollima, kas eeltäidetud väljadel olev teave on õige.

7.2 Kui Te ei soovi, et kontaktandmete väljad meie digitaalsetes saadaolevates kanalites ja muudes süsteemides eeltäidetaks, võite sellest valikust loobuda. Selleks võtke meiega ühendust, kasutades meie kontaktandmeid.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE TURUNDUSES

8.1 Töötleme isikuandmeid turunduse eesmärkidel. Kui selline töötlemine põhineb Teie nõusolekul, on Teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui selline töötlemine ei põhine nõusolekul, võite samuti igal ajal sellisest andmetöötlusest keelduda. Teie nõusoleku tagasivõtmiseks või turundusmaterjalide saamisest keeldumiseks saatke palun vastav teade meie kontaktandmetele või hallake oma nõusolekuid meie saadaolevate kanalite kaudu. Suunised nõusoleku tagasivõtmiseks on lisatud ka kõigile turundusmaterjalidele.

8.2 Üldteavet meie teenuste kohta ning sissejuhatavat või täiendavat teavet või teatiseid tingimuste või hinnakirja muutmise kohta või teavet Teiega sõlmitud lepingu täitmise kohta (nt teated maksetähtaegade, võlgade, lepingute lõpetamise kohta jms) ei loeta turunduseks. Üldiselt ei saa Te sellise teabe vastuvõtmisest keelduda.

9. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

9.1 Avaldame ja / või edastame Teie isikuandmeid:

9.1.1 isikutele ja organisatsioonidele, kes on seotud meie teenuste pakkumise ja Teiega sõlmitud lepingu täitmisega (nt tagatised, käendajad, tagatiste omanikud; maksevahendajad, krediidiasutused, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuste pakkujad, kõnekeskuse teenuse pakkujad);

9.1.2 erinevate registrite (nt rahvastikuregistrid, äriregistrid, krediidiregistrid, liiklusregistrid, väärtpaberite depositoorium) registripidajatele, kellele me edastame ja kellelt küsime Teie isikuandmeid, et kontrollida ja tagada Teie isikuandmete õigsus ja terviklikkus või lepingueelsete meetmete rakendamiseks või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks;

9.1.3 kolmandatele isikutele, kes saavad Teie isikuandmeid Teie taotletud teenuse osana;

9.1.4 teenusepakkujatele, kellelt oleme oma tegevused osaliselt või täielikult sisse ostnud kehtivate seadustega ettenähtud tingimustel, tingimusel et sellised isikud täidavad meie poolt isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse osas kehtestatud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid;

9.1.5 teistele kolmandatele isikutele, kui olete lepingut rikkunud (nt inkassoteenuste pakkuja, kohtud, pankrotihaldurid või maksejõuetushaldurid).

9.2 Mõnel juhul võime olla kohustatud avaldama ja edastama Teie isikuandmeid kehtivast seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks – valitsus- ja muud asutused, institutsioonid ja osakonnad, kindlustusseltsid, kindlustusmaaklerid, pangad ja institutsioonid nende pädevuse piires ning järgides määruse, isikuandmete kaitse seaduse ja teiste kohalduvate õigusaktide sätteid (nt edastama andmeid õiguskaitseasutustele, notaritele, pankrotihalduritele, Maksu- ja tolliametile, Finantsinspektsioonile või ekvivalendile).

9.3 Võime kasutada Teiega sõlmitud lepingu täitmisel kolmandaid isikuid (nt makseteenuse pakkujaid) ja muuta Teie isikuandmed neile kättesaadavaks. Need isikud töötlevad Teie isikuandmeid vastavalt oma reeglitele ja nende vastutusel. Teiega sõlmitud lepingu täitmisel võime kasutada ka kolmandaid isikuid väljastpoolt Eestit, kes töötlevad Teie isikuandmeid vastavalt oma asukohariigi seadustele.

10. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME

10.1 Kaitseme isikuandmeid ranges vastavuses kehtivate Eesti õigusaktidega ning Euroopa Liidu teabe- ja isikuandmete kaitset käsitlevate raamdirektiivide (sealhulgas määruse (EL) 2016/679) põhimõtetega.

10.2 Teie teavet hoitakse meie turvalistes serverites või meie alltöövõtjate või äripartnerite turvalistes serverites (või teatud juhtudel säilitatakse teave ka paberil, kohaldades vajalikke kaitsemeetmeid). Teave on saadaval ja seda kasutatakse vastavalt meie (või meie alltöövõtjate või äripartnerite) turbepoliitikale ja -standarditele ning alati kooskõlas kehtivate õigusaktide ja vajalike kaitsemeetmetega.

10.3 Kuigi me ei saa garanteerida, et andmete edastamine Interneti, veebisaidi või mõne muu saadaoleva kanali kaudu on vaba küberrünnakute ohust, pingutame meie ja meie äripartnerid kõvasti selle nimel, et seoses Teie andmetega säilitada füüsilise, isikliku ja dokumentaalse kaitse ning automatiseeritud infosüsteemide kaitse meetmed, kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Näiteks rakendame järgmisi meetmeid:

10.4 Meie töötajate ja alltöövõtjate rangelt piiratud juurdepääs Teie andmetele, mis antakse ainult teadmise vajaduse alusel ja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid töödeldakse, teadmise vajaduse alusel;

10.5 Isikuandmeid hoitakse elektrooniliselt andmebaasides või jagatud kaustades, mis on kaitstud paroolidega või erineva tasemega lubadega; viiakse läbi seire ja kaitse viiruste eest; koopiad ja taastamise eesmärgil luuakse varukoopiad; süsteemid salvestavad ka dokumenditoimingute ajaloo logisid;

10.6 vastutava töötleja asukohtades, kus toimub isikuandmete töötlemine, tagatakse tehniline turvalisus (häire- ja valveseadmete ning videovalve kaudu); tulekaitse; kasutusele on võetud füüsilise juurdepääsu kontrollimise protseduurid;

10.7 Isikuandmeid töötleva vastutava töötleja töötajad tunnevad kehtivate õigusaktide nõudeid, vastutava töötleja poliitikaid ning olemasolevaid riske ja nende tekkimise stsenaariume;

10.8 Andmetöötluse infosüsteemid, sealhulgas isiklikud, põhinevad regulaarselt auditeeritud tarkvaral. Täieliku jälgitavuse ja õigeaegse reageerimise eesmärgil säilitab vastutav töötleja isikuandmetega seotud iga juurdepääsu ja toimingute kohta teavet sisaldavaid andmeid. Dokumenteerimine on täielikult automatiseeritud ja on andmetöötluse lahutamatu osa. Vastutav töötleja on selgesõnaliste sise-eeskirjade kaudu kehtestanud tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis koosnevad lepingupoolte isikuandmete paberil kogumise, töötlemise ja paberkandjal säilitamise tingimustest ja korrast ning rangetest eeskirjadest nende täitmise jälgimiseks; nimetatud seire tagab kõige ulatuslikuma kaitse soovimatu juurdepääsu eest;

10.9 Samuti on ette nähtud vastutava töötleja nimel tegutsevate kolmandatest osapooltest andmetöötlejatega sõlmitud lepingute kohane lepinguline kaitse;

10.10 Kui anname Teile (või otsustame Teile anda) parooli, mis annab Teile juurdepääsu teatud veebisaidi osadele või muule meie hallatavale portaalile või teenusele, olete vastutav selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise ja kõigi muude turvaprotseduuride eest, millest me Teid teavitame. Ärge jagage oma parooli kellegagi.

11. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

11.1 Töötleme Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks või kehtivast seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmete säilitamise periood põhineb Teiega sõlmitud lepingul, meie õigustatud huvil ja / või kohaldataval seadusel. Kui Teie andmeid töödeldakse rohkem kui ühel eesmärgil, säilitame neid seni, kuni saavutatakse pikemat töötlemisaega nõudev eesmärk; kuid pärast selle lühema perioodi lõppu lõpetame andmete töötlemise selle lühema perioodi eesmärgi täitmiseks.

11.2 Piirame juurdepääsu Teie andmetele isikutele, kes peavad neid asjakohasel eesmärgil töötlema.

11.3 Teatud tingimustel võime Teie isikuandmeid säilitada kauem, et kaebuste või vaidluste korral oleks Teie suhted meiega täpselt dokumenteeritud, või kui usume põhjendatult, et eksisteerib kohtuvaidluste võimalus, mida silmas pidades Teie isikuandmeid vaja läheb.

11.4 Säilitamisperioodid põhinevad meie ärivajadustel ja on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Isikuandmed, mida enam ei vajata, muudetakse pseudonüümseks või anonüümseks või kustutatakse / hävitatakse.

12. KÜPSISED

12.1 Küpsiste töötlemine:

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida mõned veebisaidid selle lehe külastamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse salvestavad. Need võimaldavad veebisaidil teie toiminguid ja seadeid (nt sisselogimine, keel, fondisuurus ja muud ekraanil kuvatavad seaded) meelde jätta, nii et Te ei pea seadistusi sisestama iga kord, kui külastate seda lehte või sirvite erinevaid lehti.

Küpsised Interneti brauseris

Meie veebisait võib kasutajakogemuse parandamiseks kasutada küpsiseid. Teie Internetibrauser salvestab Teie arvutisse küpsiseid, et salvestada andmeid lehe külastuste kohta. Võite küpsistest keelduda oma veebibrauseri seadetes või saada hoiatuse iga kord, kui küpsised saadetakse. Kui valite selle valiku, ei pruugi mõned veebisaidi osad töötada ettenähtud viisil.

Google’i, Facebook’i ja AdForm’i küpsised

Kasutame küpsiseid veebireklaamimiseks Google AdWords’i taasturundamise platvormil. See hõlmab kolmandate osapoolte, sealhulgas Google’i kasutamist, et näidata Teile reklaame pärast meie saidi külastamist. See võib olla reklaami vormis Google’i otsingulehel või Google’i Display võrgustikus. Meie ja kolmanda osapoole teenusepakkujad, sealhulgas Google, jagame küpsiseid (nt Google Analytics), et analüüsida, mil määral on meie reklaamide näitamised, reklaamiteenuste muu kasutamine ning nende näitamiste ja reklaamiteenustega suhtlemine seotud meie saidi külastustega. Saate oma reklaamiseadetes reguleerida seda, kuidas Google Teile reklaame kuvab.

Kasutame küpsiseid veebireklaamimiseks AdForm’i taasturundamise platvormil. See hõlmab kolmandate osapoolte kasutamist, et näidata Teile reklaame pärast meie saidi külastamist. See võib olla reklaami vormis AdForm Display võrgustikus. Meie ja kolmanda osapoole teenusepakkujad jagame küpsiseid et analüüsida, mil määral on meie reklaamide näitamised, reklaamiteenuste muu kasutamine ning nende näitamiste ja reklaamiteenustega suhtlemine seotud meie saidi külastustega. Saate oma reklaamiseadetes reguleerida seda, kuidas AdForm Teile reklaame kuvab.

Kasutame Facebook’i turundus- ja taasturundusplatvormi, mis hõlmab meie ja kolmandate osapoolte, sealhulgas Facebook’i andmete kasutamist, et näidata Teile reklaame pärast Teie külastust või meie saidiga suhtlemist. See võib toimuda Facebook’i platvormil reklaamimise vormis. Meie ja kolmanda osapoole ettevõtted, sealhulgas Facebook, jagame küpsiseid, et analüüsida, mil määral on meie reklaamide kuvamised, reklaamiteenuste muu kasutamine ning nende näitamiste ja reklaamiteenustega suhtlemine seotud meie saidi külastustega.

Kasutame Google Analytics’i platvormi küpsiseid, et koguda statistikat demograafiliste andmete ja huvide kohta, kus nende andmete aruanded näitavad andmeid kokkuvõttena, mitte üksikuid kasutajaid välja tuues. Seda statistikat kasutatakse teatud reklaamirühmade jaoks sihitud reklaamide optimeerimiseks ja loomiseks ning meie saidi sisu optimeerimiseks. Külastajad võivad keelata Google Analytics’il reklaamide ja kohandatud reklaamide kuvamise Google’i Display võrgustikus.

Google Analytics’i küpsised võimaldavad meil koguda anonüümset teavet kasutajate käitumise kohta meie saidil. Teave on anonüümne ega sisalda isikuandmeid. Meie veebisaidil Google Analytics’i küpsistest kogutud teave edastatakse ja salvestatakse Google’i serverites vastavalt Google’i privaatsuspoliitikale.

Kasutame tööriistu Google AdWords’i ja Facebook’i tulemuste jälgimiseks ning reklaamitööriistade optimeerimiseks. Nende kasutamine võimaldab meil arvestada reklaamide ja nendega seotud külastuste vastastikmõju meie veebisaidil.

Taasturundamise valiku saate välja lülitada, kui külastate allolevaid linke.

Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2375362?co=ADWORDS.IsAWNCustomer%3Dfalse&hl=et

Facebook: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu

AdForm: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

12.2 Küpsiste haldamine ja kustutamine:

Võite küpsiseid aktsepteerida või neist keelduda, muutes oma brauseri seadeid. Kui küpsised keelatakse, ei pruugi Te saada kasutada kõiki meie veebisaidi interaktiivseid funktsioone.

Enamik praeguseid brausereid võimaldavad Teil küpsiseid hallata salvestatud brauseriseadete kaudu.

12.3 Küpsised aitavad meil:

12.3.1 Panna meie veebisait toimima vastavalt Teie ootustele;

12.3.2 meil meeles pidada Teie seadeid külastuste ajal;

12.3.3 meie veebisaiti Teie jaoks pidevalt täiustada;

12.3.4 meil reklaamitõhusust tõsta.

12.4 Me ei kasuta küpsiseid:

12.4.1 tuvastatavate isikuandmete kogumiseks – kui tahame kunagi sellist teavet koguda, küsime alati selleks Teie selgesõnalist luba;

12.4.2 Teie tundlike isikuandmete kogumiseks ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta.

12.5 Küpsiste kasutamine jaguneb mitmesse kategooriasse:

12.5.1 Küpsised veebisaidi funktsioonide jaoks:

Me kasutame küpsiseid oma veebisaidi paremaks toimimiseks. Näiteks salvestame teavet, kui olete veebisaidile sisse loginud, et Te ei peaks uuesti sisse logima iga kord, kui külastate oma seansi ajal erinevat lehte / menüüd.

Pärast väljalogimist või brauseri sulgemist kustutatakse seansi küpsised.

12.5.2 Analüütilised küpsised:

Analüüsiprogrammid kasutavad küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, mis aitavad meil oma veebisaiti täiustada. Kui Te ei esita meile vormi täitmisega või meile helistades selgesõnalist teavet, salvestatakse kõik analüüsiprogrammide kogutud andmed anonüümselt ja me näeme ainult üldisi väärtusi, mitte konkreetseid üksikandmeid.

Näited on järgmised:

 • Kuidas jõudsite meie veebisaidile (nt otsingumootorist, reklaamidest jne);
 • Toimingud, mida Te veebisaidil teete, näiteks vaadatud lehtede arv, lehel veedetud aeg, millisel lehel olles külastajad veebisaidilt lahkusid;
 • Kui sageli meie veebisaidile tagasi pöördute;
 • Külastajate kasutatav tehnoloogia (nt brauser, operatsioonisüsteem, seade jne).

12.6 Küpsiste kohta üldiselt ja nende haldamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.aboutcookies.org.

13. TEIE ÕIGUSED ISIKUANDMETE KAITSEKS

13.1 Teil on oma isikuandmetega seoses teatud õigused, näiteks õigus:

a) paluda meil edastada Teile lisateavet selle kohta, kuidas Teie andmeid kasutatakse;

b) paluda meil anda Teile juurdepääs Teie isikuandmetele ja anda Teile nende koopia;

c) saada isikuandmeid, mis puudutavad Teid ja mille olete meile edastanud, struktureeritud, laialt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning – kui see on tehniliselt võimalik – edastada need andmed takistamatult teisele vastutavale töötlejale, kui Teie andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või kokkuleppel ja see toimub automatiseeritud viisil;

d) paluda meil uuendada meie salvestatud andmetes olevaid ebatäpsusi ja neid parandada / värskendada;

e) paluda meil kustutada või anonüümseks muuta kõik Teie kohta käivad andmed, mille töötlemiseks meil pole enam seaduslikku alust;

f) kui töötlemine põhineb nõusolekul ja seoses otseturundusega, võite oma nõusoleku tagasi võtta, et saaksime edaspidi selle konkreetse töötlemise peatada;

g) esitada vastuväiteid mis tahes töötlemisele automatiseeritud individuaalsete otsuste langetamise eesmärgil (sealhulgas profileerimine), kui see mõjutab Teid oluliselt; samal ajal on Teil võimalus kasutada oma õigust taotleda vastutava töötleja inimlikku sekkumist, õigus väljendada oma seisukohti ja vaidlustada otsus;

h) paluda meil piirata Teie andmete töötlemist, nt. kaebuse uurimise ajal.

13.2 Õiguste kasutamise kord:

13.2.1 Võite esitada kontaktisikule taotluse oma õiguste kasutamiseks ühel järgmistest viisidest: kohapeal, posti teel (sh e-posti teel), telefoni või faksi teel, nagu on osutatud ülaltoodud punktis 1.

13.2.2 Iga Teie avaldus, päring või taotlus võetakse vastu sissetuleva numbriga, see vaadatakse läbi, kontrollime Teie isikut ja õigust, mida soovite kasutada, ning vastame ühe kuu jooksul pärast selle kättesaamist. Keerulisematel juhtudel või arvukate taotluste saamise korral võib seda perioodi pikendada veel kahe kuu võrra, millest me Teid teavitame. Juhul kui esinevad põhjused taotluse tagasilükkamiseks, esitame need põhjused taotlejale kirjalikult.

13.2.3 Nende õiguste kasutamisel on teatud erandid, näiteks kui tuleb kaitsta avalikke huve (nt kuritegude ennetamisel või avastamisel) või meie huve või teiste õigusi ja vabadusi.

Kui Teil on oma andmete töötlemise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust ülaltoodud punktis 1 toodud kontaktandmete kaudu (esmaspäevast reedeni kella 9.00–18.00).

Kui Te pole nende õiguste kasutamisel oma andmete töötlemisega või meie vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn, 10134 veebisait: https://www.aki.ee/et. Proovige palun probleem meiega eelnevalt lahendada, kuigi Teil on õigus igal ajal pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole.

14. ISIKUANDMETE MUUTMINE JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

14.1 Teavitage meid viivitamatult kõikidest muudatustest ja ebatäpsustest meile edastatud isikuandmetes. Meie nõudmisel esitage meile dokument, mis tõendab Teie isikuandmete muudatusi (nt nime muutmise tõend).

14.2 Püüame anda endast parima, et regulaarselt kontrollida, kas Teie isikuandmed on täielikud ja õiged.

15. POLIITIKA UUENDAMINE

Võime teatava aja tagant selles poliitikas muudatusi teha. Selles poliitikas tehtavad muudatused jõustuvad, kui muudetud poliitika avaldatakse veebisaidil ja teavitus selle uuendamise kohta postitatakse veebisaidile.